EPOD-2016

Atılgan, H., Aydın, B., Gürel, S., Kaplan, M.
Eylül 2016

Faktör Analizi Kullanılan Yayınlamış Bilimsel Makalelerde Örneklem Özellikleri

Ana hatlar

 • Amaç
 • Yöntem
 • Veri
 • Sonuçlar
 • Görev dağılımı

Amaç

Kline (1994, s. 72) Faktör analiziyle elde edilen faktörler kullanılan örneklemden etkilenir.

 • Türkiye’de yayınlanan ve faktör analizi kullanılan bilimsel makalelerin örneklemleri özellikleri nelerdir?

 • Uygun örnekleme (convenience sampling) yönteminin kullanım sıklığı nedir?

 • Kayıp veri sorunu nasıl ele alınıyor?

Yöntem (2010 ve sonrası)

 • Eurasian Journal of Educational Research (EJER)
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Eğitim ve Bilim
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)

*Not: Öztürk, Eroğlu, Kelecioğlu (2015)

Veri

 • çalışmanın türü (ölçek uyarlama, ölçek geliştirme)
 • faktör analizine taabi tutulan madde sayısı
 • faktör analizi çerçevesi (doğrulayıcı ya da açımlayıcı)
 • örnekleme yöntemi
 • örneklem büyüklüğü
 • veri türü (kategorik, dereceleme)
 • kullanılan kestirici
 • kullanılan yazılım
 • kayıp veri yüzdesi
 • popülasyon tanımın mevcut olup olmaması
 • alt faktör sayısı
 • karşılaştırılan model sayısı.

Sonuçlar

Toplam 40 makale

plot of chunk unnamed-chunk-1

25 Uyarlama,15 Geliştirme

plot of chunk unnamed-chunk-2

Ortalama \( n_i \) =8.62

plot of chunk unnamed-chunk-3

Analiz

32 AFA 26 DFA